ผืนป่าต้นน้ำ

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้ร่มไม้ในป่าของจังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นนํ้าในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ป่าต้นน้ำอื่นๆในอนาคต เกษตรกรที่ ร่วมโครงการ จะปลูกกาแฟภายใต้ต้นไม้ใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่เพาะปลูก

ปัจจุบันโครงการกาแฟเกษตรอินทรีย์รักษาป่าจึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่า อันเป็นบ้านเกิดได้อย่างมีความสุข และคืนความอุดมสมบูรณแก่ระบบนิเวศของผืนป่า บนพื้นที่กว่า 7,800 ไร่ในป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่สรวย และแม่กรณ์ จังหวัดเชียงรายอีกด้วย

พื้นที่เพาะปลูกกาแฟ

พื้นที่เพาะปลูกโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา ในประเทศไทย