พื้นที่ป่าต้นน้ำเเม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย

เป็นพื้นที่ 1 ใน 35 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำกกที่เชื่อมโยงสู่ลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพืชพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก
แต่ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นระบบเกษตรแผนใหม่ปลูกพืชชนิดเดียว  โดยวิธีการแผ้วถางตัดไม้ เผาป่า และใช้สารพิษเคมีทางการเกษตรประเภทปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชที่มากขึ้น โดยไร้การควบคุมอย่างจริงจัง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ได้สูญเสียและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจนน่าวิตก โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นป่าชุมชนรอบๆ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ