ประวัติของมีวนา

บริษัท มีวนา จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม โดยผลิตกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาผืนป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผลผลิตเกษตรอินทรีย์ใต้ร่มไม้ในป่าจากรายย่อย 344 ครอบครัว บนพื้นที่กว่า 7,800 ไร่ในป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่สรวย และแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศมอบแก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชน กาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ได้รับรางวัลแผน ธุรกิจเพื่อสังคมดีเด่น โดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และรางวัล Best Quality Award : Thailand Coffee, Tea and Drinks ประจำปี 2013 และ 2014

พันธกิจ

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการปลูกกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟคุณภาพสูง 3) ยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรายย่อยและชุมชนในพื้นที่ ตามหลักการของการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)
4) บริหารจัดการวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5) ส่งเสริมให้เกิด “พันธมิตรที่จะร่วมสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างเป็นธรรม (Fair Share) และยั่งยืน (Sustainability)” จากความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 6) พัฒนาสินค้าและธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริโภคกาแฟอินทรีย์รักษาป่า/การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดในวงกว้าง

คุณค่าของมีวนา

แก่ผู้ดื่ม

แก่เกษตรกร

แก่ผืนป่า

ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดี รสชาติอร่อยเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมจากดอกไม้และผลไม้ป่านานาพันธุ์ จากการคัดเลือก เฉพาะสายพันธุ์กาแฟ ชั้นเลิศโดยนักชำนาญการในการคัดเลือกเมล็ด กาแฟและนักชิมกาแฟ (Q Grader) ที่ได้รับการ รับรอง จากสมาคมกาแฟพิเศษอเมริกา (Specialty Coffee Association of America หรือ SCAA) เพาะปลูกอย่างทะนุถนอมภายใต้ ร่มไม้ป่าต้นน้ำเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุก ทีละผลด้วย มือเท่านั้นและนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่หลากหลายวิธีภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพ ของเมล็ดกาแฟให้ยังคงสดใหม่ และอุดมไปด้วย สารอาหารจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน ปราศจากสารเคมี ตลอดกระบวนการตามวิถี เกษตรอินทรีย์ตลอดจน นำผ่านกระบวนการคั่ว โดยนักคั่วกาแฟ (Roaster) ที่ชำนาญการ ระดับสูงจากสมาคมกาแฟพิเศษยุโรป (Specialty Coffee Association of Europe หรือ SCAE) ทั้งนี้เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีของ ผลผลิตและสุขภาพที่ดีของผู้ดื่มกาแฟมีวนาทุกท่าน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้นจากระบบการค้าที่เป็นธรรม เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ส่งต่อความรู้และภูมิปัญญาภายในชุมชน เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเชิงลึกผ่านระบบการให้ค่าตอบแทนวิถีเกษตรอินทรีย์และระบบการค้าที่เป็นธรรม

พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืนจากการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศไทย รักษาระบบนิเวศไว้ให้สมดุล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับป่าที่ถูกรักษาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง

Play Video