การค้าที่เป็นธรรม

โครงการกาแฟเกษตรอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ยังให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อเกษตรกรภายใต้หลักการของการค้าที่เป็นธรรม โดยสนับสนุนการซื้อขายกาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งยังจัดสรรเงินเพิ่มในรูปของ “เงินทุนการค้าที่เป็นธรรม” คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเพิ่มราคารับซื้อกับเกษตรกรที่ผลิตและขายเมล็ดกาแฟออร์แกนิคตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์  

เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกาแฟอินทรีย์รักษาป่าที่มีคุณภาพ และสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการปลูกกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟคุณภาพสูง
 3. ยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรายย่อยและชุมชนในพื้นที่ ตามหลักการค้าที่เป็นธรรม
 4. บริหารจัดการวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมให้เกิด “พันธมิตรที่จะร่วมสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน” จากความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 6. พัฒนาสินค้าและธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริโภคกาแฟอินทรีย์รักษาป่า/การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด

แนวคิด
– หุ้นส่วนทางการค้า (ของผู้ผลิต-ผู้ขาย) ที่โปร่งใส เคารพ และเท่าเทียม [ราคา เงื่อนไขทางการค้า การจ่ายเงิล่วงหน้า]
– ปกป้อง ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ผลิต/ลูกจ้าง [สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค-ไม่เลือกปฏิบัติ พัฒนาความสามารถ]
– รณรงค์สาธารณะ ผู้บริโภค/นโยบาย [ให้ความรู้ มีส่วนร่วม เปลี่ยนแปลงนโยบาย

แผนงานพัฒนา

 1. งานส่งเสริมระดับการเพาะปลูก
 2. งานรับซื้อและแปรรูป
 3. งานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม
 4. งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
 5. งานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า (กิจกรรมและรณรงค์)
 6. งานศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
 7. ราคาที่เป็นธรรมสำหรับเกษตรกรผู้ผลิต
 8. ความเท่าเทียมทางเพศและผู้นำ
 9. สุขภาพและความปลอดภัย
 10. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ชุมชนเกษตรกร

เสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์และระบบการค้าที่เป็นธรรม โดยเกษตรกรสมาชิกได้รับรายได้ส่วนต่างจากราคาตลาด เพิ่มขึ้นจากการขายกาแฟมีวนามากถึง 90 ล้านบาทในตลอดระยะเวลา 10 ปี และยังได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง คำนวณจากผลผลิตกาแฟออร์แกนิคคุณภาพโดยรวมทั้งปี รวมถึงสุขภาพของเกษตรกรที่ดีขึ้น เพราะห่างไกลจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม