ประวัติของมีวนา

บริษัท มีวนา จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม โดยผลิตกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาผืนป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผลผลิตเกษตรอินทรีย์ใต้ร่มไม้ในป่าจากรายย่อย 344 ครอบครัว บนพื้นที่กว่า 7,800 ไร่ในป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่สรวย และแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศมอบแก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชน กาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ได้รับรางวัลแผน ธุรกิจเพื่อสังคมดีเด่น โดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และรางวัล Best Quality Award : Thailand Coffee, Tea and Drinks ประจำปี 2013 และ 2014

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตกาแฟออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิครักษาป่าที่เน้นคุณภาพ รสชาติเยี่ยม ด้วยกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์และพลิกฟื้นพื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

“กาแฟมีวนา” จึงเป็นกาแฟอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณค่าของมีวนา

แก่ผู้ดื่ม

แก่เกษตรกร

แก่ผืนป่า

ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดี รสชาติอร่อยเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมจากดอกไม้และผลไม้ป่านานาพันธุ์ จากการคัดเลือก เฉพาะสายพันธุ์กาแฟ ชั้นเลิศโดยนักชำนาญการในการคัดเลือกเมล็ด กาแฟและนักชิมกาแฟ (Q Grader) ที่ได้รับการ รับรอง จากสมาคมกาแฟพิเศษอเมริกา (Specialty Coffee Association of America หรือ SCAA) เพาะปลูกอย่างทะนุถนอมภายใต้ ร่มไม้ป่าต้นน้ำเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุก ทีละผลด้วย มือเท่านั้นและนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่หลากหลายวิธีภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพ ของเมล็ดกาแฟให้ยังคงสดใหม่ และอุดมไปด้วย สารอาหารจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน ปราศจากสารเคมี ตลอดกระบวนการตามวิถี เกษตรอินทรีย์ตลอดจน นำผ่านกระบวนการคั่ว โดยนักคั่วกาแฟ (Roaster) ที่ชำนาญการ ระดับสูงจากสมาคมกาแฟพิเศษยุโรป (Specialty Coffee Association of Europe หรือ SCAE) ทั้งนี้เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีของ ผลผลิตและสุขภาพที่ดีของผู้ดื่มกาแฟมีวนาทุกท่าน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้นจากระบบการค้าที่เป็นธรรม เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ส่งต่อความรู้และภูมิปัญญาภายในชุมชน เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเชิงลึกผ่านระบบการให้ค่าตอบแทนวิถีเกษตรอินทรีย์และระบบการค้าที่เป็นธรรม

พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืนจากการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศไทย รักษาระบบนิเวศไว้ให้สมดุล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับป่าที่ถูกรักษาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง