ติดต่อฝ่ายการตลาดและการขายผลิตภัณท์กาแฟมีวนา

บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

โทร: 02 301-1072- 3

อีเมล: admin@pmse.premier.co.th, Patthita.r@pmse.premier.co.th

 Map