< Back
ใต้ร่มเงาของป่าต้นน้ำ
ม.ค. 16, 2017

กาแฟมีวนาเพาะปลูกใต้ร่มไม้ด้วยวิถีวนเกษตรอินทรีย์ ต้นกำเนิดของผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยม
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ รักษาผืนป่า เกื้อกูลชุมชน