< Back
สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน
ม.ค. 16, 2017

ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงตลอดจนพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการผลิตและแปรรูป
กาแฟออร์แกนิคพรีเมียม