ระบบการค้าที่เป็นธรรม

โครงการกาแฟเกษตรอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ยังให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อเกษตรกรภายใต้หลักการของระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) โดยสนับสนุนการซื้อขายกาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งยังจัดสรรเงินเพิ่มในรูปของเงิน Fair Trade Premium คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเพิ่มราคารับซื้อกับเกษตรกรที่ผลิตและขายเมล็ดกาแฟออร์แกนิคตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ชุมชนเกษตรกร

เสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์และระบบการค้าที่เป็นธรรม โดยเกษตรกรสมาชิกได้รับรายได้ส่วนต่างจากราคาตลาด เพิ่มขึ้นจากการขายกาแฟมีวนามากถึง 90 ล้านบาทในตลอดระยะเวลา 10 ปี และยังได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง คำนวณจากผลผลิตกาแฟออร์แกนิคคุณภาพโดยรวมทั้งปี รวมถึงสุขภาพของเกษตรกรที่ดีขึ้น เพราะห่างไกลจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม